Rada Sołecka

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:

zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy,
sołtys – organ wykonawczy,
Rada Sołecka – organ wspomagający sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

Aktualny skład Rady Sołeckiej znajduje się poniżej, ale nie należy zapominać o poprzednikach. Funkcja sołtysa czy radnego wiąże się z zaangażowaniem i ofiarowaniem własnego czasu dla dobra naszej lokalnej społeczności. Poprzednie składy rady można przejrzeć tutaj: Poprzednie Rady Sołeckie

Rada Sołecka kadencji 2023 – 2028:
Sołtys: Tomasz Holeczki
Roman Gorzawski
Rafał Grunwald
Martyna Hanak
Mateusz Kotula
Lucyna Król
Katarzyna Krupa
Marcin Markiewka
Bogusław Niemiec
Andrzej Podorski
Eugenia Roskoszek
Beata Strzelczyk
Grzegorz Szymala
Sebastian Tkocz
Agnieszka Wuzik