Zebranie Wyborcze w Sołectwie Książenice

W środę, 29 listopada o godz. 17:00, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Klimka 13, odbędzie się Zebranie Wyborcze w naszym sołectwie. Zebranie przewiduje wybór członków Rady Sołeckiej Sołectwa Książenice na rozpoczynającą się kadencję 2023 – 2028.

Warunkiem otrzymania karty do głosowania będzie okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Kto może kandydować? Zgodnie ze statutem naszego Sołectwa “Członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze”.

Kto i jak może zgłosić kandydata? W zasadzie każdy może zgłosić siebie lub kogoś innego. “Kandydatów na członków Rady Sołeckiej zgłaszają Sołtys lub osoby uprawnione do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.” Ale osoba zgłaszana musi się na to zgodzić – “Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.”

Następnie wyłoniona spośród członków zebrania komisja strutacyjna przygotuje karty do głosowania i zostanie przeprowadzone głosowanie. Do Rady Sołeckiej wejdą osoby z najwyższą liczbą głosów.

Ilu jest członków Rady Sołeckiej? “W skład Rady Sołeckiej wchodzi – poza sołtysem jako jej przewodniczącym, od 8 do 14 osób. O ostatecznej ilości decyduje Zebranie Wiejskie wybierające Radę.”

Serdecznie zapraszamy!